diplomová práce

Emisivita a výsledek bezdotykového měření teploty

Text práce 1.97 MB

Autor práce: Ing. Martin Kotrba

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem práce je bližší seznámení s bezdotykovým měřením teploty a správné nastavení
emisivity, která má značný vliv na správně naměřenou hodnotu teploty. Bylo realizováno
experimentální pracoviště pro ověření závislostí pomocí bezdotykového teploměru Compact CM.
Z výsledků měření a jejich analýz jsou vyvozeny příslušné závěry a doporučení.

Klíčová slova:

Bezdotykové měření teploty, Emisivita, Compact CM

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu správného nastavení emisivity na výsledek bezdotykového měření teploty v IR spektru. Pro relativně rozsáhlé experimenty využil diplomant pyrometr Raytek Compact CM s plynule nastavitelnou emisivitou a tříbodový IR kalibrátor.
Z naměřených hodnot jsou odvozeny závislosti jejichž omezenou platnost se pokouší prakticky potvrdit jediné rozsáhlejší ověřovací měření. Omezenost použití spočívá především v nedostatečnosti běžných verzí dostupných tabulek emisivity různých materiálů, které vystačí jen pro měření s dostatečně širokou tolerancí. Pro zvýšené nároky je tradičně doporučeno opět nastavení emisivity prostřednictvím kontaktního teploměru, které však ale nemusí být vždy realizovatelné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce osahuje velmi obsáhle zpracovanou tematiku teorie měření teplot a problémy spojené s emisivitou, nicméně vlastnímu experimentování a následnému kontrolnímu měření by mohl byt věnován větší díl práce. Po grafické a stylistické stránce bych práci vytkl nesjednocené zarovnávání např. v kap. 5.4 (což mohl být autorův záměr), či jednověté odstavce, kde není jasné zda se nejedná o nadpisy jako např. v kapitole 5.3. Co se týká práce s literaturou tak postrádám citace některých obrázků jako 3.1 a 3.2 a hlavně nevhodná citace tabulek 3.1 a 3.2, které jsou hlavní podstatou celé práce a je tedy velmi žádoucí vědět odkud tato data autor čerpal. I přes zmiňované výtky se však jedná o kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C