diplomová práce

Sledování vybraného objektu v dynamickém obraze

Text práce 8.53 MB Příloha 2.73 MB

Autor práce: Ing. Marek Klvaňa

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.

Oponent: Ing. Lukáš Březina, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá popisem a implementací algoritmů pro obecné sledování
objektu v dynamickém obraze. Jsou zde představeny sledovací algoritmy Mean shift a Continuously
adaptive mean shift, které reprezentují skupinu jádrového sledováni. K sestavení modelu sledovaného
objektu je použit trojrozměrný barevný histogram, jehož konstrukce je rovněž popsána a zahrnuta do
konceptu této práce. Výkony uvedených sledovacích algoritmů jsou porovnány na zkušebních
snímkových sekvencích a podrobně vyhodnoceny.

Klíčová slova:

algoritmus, histogram, mean shift, CAMShift, zpětná projekce, adaptace, porovnání

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Práce Marka Klvani je zaměřená na sledování objektů v dynamickém obraze, získaném jako sekvence snímků pořízených digitální kamerou. V práci jsou popsány a implementovány algoritmy jádrového sledování rodiny MeanShift. Součástí práce je aplikace provedená v C#. Aplikace je optimalizovaná pro snížení výpočetní náročnosti, takže umožňuje nasazení i na méně výkonných počítačích. Součásti aplikace jsou schopné samostatného využití v projektech s diplomovou prací nesouvisejících.
V části vyhodnocení dochází diplomant k relativně překvapivému závěru, který favorizuje jednodušší základní algoritmus MeanShift oproti algoritmům CAMShift a CAMShift s dynamickým modelem cíle.
Pan Klvaňa pracoval v průběhu práce na diplomovém projektu samostatně, jeho práce je přímo využitelná v dalším výzkumu sledování objektů a proto ji hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce se zabývá popisem a implementací metod pro sledování objektu v dynamickém obraze. V první části práce se diplomant věnuje popisu vybraných algoritmů pro sledování obrazu. Tyto algoritmy jsou následovně implementovány a v různých podmínkách vzájemně porovnány.  Následuje vyhodnocení jejich použitelnosti.
Práce je napsána přehledně a jednotlivé kroky na sebe logicky navazují. Když pominu samotnou implementaci algoritmů, tak na práci obzvlášť cením nápaditost autora při testování jednotlivých algoritmů a přehledné zhodnocení jejich specifických vlastností. To je obzvlášť užitečné z hlediska praktického využití práce, které je zcela nesporné. Cíle práce byly beze zbytku splněny.
Po formální stránce mám několik připomínek. Na grafech autor nepopisuje osy. Význam vynesených veličin je sice zcela jasný z textu a na pochopení grafu tedy nemá vliv, nicméně popsat osy patří k dobrým zvykům. Obr. 10 na straně 41 a Obr. 21, 22 na straně 49 jsou poměrně nevhodně umístěné obrázky a přerušují větu. Některé obraty (např. „… dosahoval vysokých výsledků…“, kap. 8.3.2 první věta) by bylo vhodné přeformulovat.
I přes tyto drobné připomínky považuji práci za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. Po zodpovězení níže uvedených otázek navrhuji hodnocení „A - výborně“.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A