diplomová práce

Řídicí systém aktivního magnetického ložiska

Text práce 3.09 MB

Autor práce: Ing. František Kolařík

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro řízení levitace aktivního magnetického ložiska (AML), jehož prototyp vznikl ve spolupráci mezi FSI a FEKT VUT Brno. V práci je popsána obecná problematika AML, vytvořeny nástroje pro komunikaci s prototypem a vytvořen jeho matematický model. Za pomoci tohoto modelu je pak navrženo řízení, které je experimentálně ověřeno.

Klíčová slova:

Aktivní magnetické ložisko, AML, NI LabVIEW, řízení

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc.Ing. Josef Schwrz, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Posledního čtvrtroku student přistupoval k řešení práce zodpovědně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému aktivního ložiska. Její řešení je rozděleno do několika cílů. Prvním cílem bylo prostudování problematiky aktivních magnetických ložisek. V téhle části student přehledně popisuje principy fungování aktivních magnetických ložisek. V druhé části je přehledný detailní popis existujícího laboratorního modelu, se kterým student pracoval. Dále je vytvořen matematický popis celého reálného modelu a provedena jeho identifikace.
V části řídicí systém aktivního magnetického ložiska studen poměrně podrobně popisuje jednotlivé úrovně řídicího systému, kalibrace snímačů, komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi řízení , ale chybí detailnější popis řídicích algoritmů. Poslední část práce se zabývá ověřením řídicího systému. Tato část je poněkud stručná a zasloužila by si širší rozvedení.
Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s velmi malým množstvím překlepů. Student prokázal schopnosti pro tvůrčí činnost a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B