bakalářská práce

Integrované MEMS akcelerometry

Text práce 1.33 MB Příloha 10.92 MB

Autor práce: Ing. Aleš Schimitzek

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s MEMS akcelerometry, vybrat dva vhodné akcelerometry, které by se dali použití na roboty micromouse. Vybrané dva akcelerometry porovnat mezi sebou a zhodnotit tyto dva akcelerometry.

Klíčová slova:

Micromouse, Akcelerometr

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci přípravku pro měření zrychlení pomocí dvou akcelerometrů. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řady ATmega16. Jednotlivé komponenty jsou v práci přehledně zpracovány, především po hardwarové stránce.
Student bohužel ani za dva roky nebyl schopen přípravek uvést do plně funkčního stavu a tento názorně demonstrovat. Kvalitu práce zbytečně snižuje nedůsledná korektura textu, ne zcela jasné formulace a dokonce i hrubé chyby. Další připomínku mám k citacím jednotlivých kapitol. Některé kapitoly např. kapitola 3.1.2 týkající se SPI sběrnice nejsou citovány. Ocenit lze především samostatnost studenta při řešení práce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Hlavní částí práce byl přípravek pro porovnání dvou akcelerometrů, avšak v době odevzdání nebyl tento přípravek k dispozici, nicméně student přípravek dodal později. Po připojení přípravku (bez řádného popisu funkce) a nastavení komunikační rychlosti, přípravek posílal nereálné data (Akcelerometr MMA7260Q:gx = -0.58g gy= -0.98g gz = -1.30g Akcelerometr ADIS16006: gx= 248.00g  gy= 248.00g), která se nějak neměnila při náklonu, otočení atd. Po přepnutí přepínačů, které opět nebyly popsány, se hodnoty u akcelerometru ADIS sice změnily, ale stále jsem zaznamenával nereálné hodnoty (desítky g v osách bez zrychlení). Vzhledem k tomu, že zhotovení přípravku je dáno zadáním, tak důrazně doporučuji, aby předvedení funkčnosti přípravku bylo součásti obhajoby práce. Samotný experiment, který dokazuje funkčnost, není dobře popsán (v jaké poloze byl přípravek při experimentu?) a taktéž okamžik měření nebyl nejvhodnější. Dále práce obsahuje kapitoly (např. 3.1.2 nebo 4.6), které neobsahují žádný odkaz na literaturu, ale mají charakter opisu z datasheetu a podobně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: E