bakalářská práce

Návrh a realizace konstrukce autonomního mobilního robotu

Text práce 2.63 MB Příloha 5.03 MB

Autor práce: Ing. Šimon Vrátil

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a výrobě funkčního vzorku podvozku autonomního robotu. Jsou posuzovány různé varianty řešení, hodnoceny jejich klady, zápory a z pohledu dostupných možností výroby a funkčnosti vzorku je vybráno nejvhodnější reálné řešení. V práci jsou popsány jednotlivé komponenty realizovaného řešení funkčního vzorku.

Klíčová slova:

Autonomní mobilní robot, čtyřkolový podvozek

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Práce se zabývá návrhem a realizací konstrukce autonomního mobilního robotu. I přes to, že většinu práce tvoří popis realizace vlastní konstrukce podvozku, jsou zde některé nejasnosti, které tuto práci dělají nekompletní. Není např. jasné jestli bude robot uvedené konstrukce schopen překonat nerovnosti uvedené v zadání, např. práh místnosti. apod. Celkově působí výsledné řešení velmi nevyváženě z hlediska předpokládané funkčnosti oproti provedeným návrhům a výpočtům.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D