dizertační práce

Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů

Text práce 2.25 MB Teze 412.21 kB

Autor práce: Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponenti: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Disertační práce se zabývá optimalizací tvorby pracovních týmů ve firmách. Základem je práce Dr. Mereditha Belbina z Henley Management College, který je autorem tzv. Belbinovy teorie týmových rolí. Tato teorie definuje základní role v týmu včetně popisu vzorců jejich chování, přičemž pro správné fungování libovolného týmu je důležité, aby v něm byly zastoupeny všechny role.
V praxi je však potřeba, aby konkrétní lidé splňovali nejen osobnostní a psychologické předpoklady, ale také odborné znalosti či jiné požadavky. Doplněním těchto parametrů konkrétním lidem však vzniká obrovské množství možných variant výsledného týmu, které není možné tradičními metodami snadno a v reálném čase vyhodnotit. Z toho důvodu byly zvoleny k vyhodnocení tzv. genetické algoritmy, které jsou inspirované přírodními vývojovými procesy popsanými již dříve J. G. Mendelem a Ch. Darwinem. Genetické algoritmy se vyznačují poskytnutím dobrých výsledků řešené úlohy ve velmi krátkém čase, přičemž úloha nemusí mít exaktní zadání a správných řešení proto může být více.
V rámci dizertační práce byl sestaven program v jazyce Java, jehož jádrem je genetický algoritmus a v kterém bylo uskutečněno modelování konkrétních týmů. Následovalo ověření výsledků programu sestavením týmů pro realizaci nových úkolů a sledováním jejich činnosti
v praxi. Rovněž byla provedena modelová verifikace týmů sestavených již dříve pouze na základě zkušeností vedoucích pracovníků a byly porovnány výsledky.

Klíčová slova:

genetický algoritmus, optimalizace, Belbinova teorie, tým, budování týmu, spolupráce

Termín obhajoby

2.7.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

DP prokazuje orientaci disertanta v řešené problematice a inovativní pohled na ni. Aplikuje genetický algoritmus na automatický návrh rohledňující sodiálně-psychologické faktory sestavování týmů s odborně-technickými požadavky na kvalitu jedinců týmu s použitím Belhinovy teorie týmových polí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen)