bakalářská práce

AD Inventor – 3D modelování podvozku robotu O3-Osmera

Text práce 3.22 MB

Autor práce: Ing. Stanislav Švoma

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá tvorbou trojrozměrného modelu podvozku tříkolového mobilního robotu, který je již fyzicky realizován. Výsledkem práce je trojrozměrný model, základní si-mulační testy a animační prezentac v rámci možností užitého software.

Klíčová slova:

Autodesk Inventor, Robot, Roboty, Podvozky, Modelování, Animace, Pevnostní analýzy.

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský,CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Majoritním cílem zadání bylo vytvořit 3D model stávající konstrukce robotu O3-Osmera (e-dokumentace neexistovala, jen některé dílenské náčrty) a na tomto modelu rovněž provést konstrukční simulace dle možností daného 3D modelovacího software (Autodesk Inventor). Výsledek práce splnil cíle zadání a významným způsobem podpořil realizační tým mobilních robotů na pracovišti školitele. Predloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Autor vytvořil téměř přesný 3D model existujícího robota. Vytvořený model použil pro provedení statické a dynamické analýzy robota a pro animaci pohybu. Použitelnost předložených výsledků analýz je z důvodu nevhodných zjednodušení výpočtového modelu a nevhodně zadaných vazeb a zatížení problematická.
Grafická úroveň práce velmi dobrá. Dobrý dojem z formální stránky práce kazí současné použití dvou možných variant skloňování slova robot, výskyt nevhodných pojmů (např. zavazbené) a nezvyklá forma odkazů na literaturu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B