bakalářská práce

Celulární automaty (Game of Life)

Text práce 591.75 kB Příloha 14.11 MB

Autor práce: Ing. Marek Tomaštík

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Abstrakt:

Daná BP se v rešeršní části rozborem a možnostmi tzv. Celulárních automatů (CA). Vysvětluje jejich princip a využití v oblasti simulace. Praktická část realizuje celulární automat typu „Game of life“ v platformě Java.

Klíčová slova:

Celulární automat, hra život, S. Wolfram

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský,CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Student splnil požadavky cílů zadání. Těžištěm práce byla praktická aplikace. Realizovaná aplikace celulárního automatu je programována v jazyce Java, čímž student získal další dovednosti, které ve svém studijním programu neměl obsaženy. Výsledná aplikace interaktivním způsobem prezentuje problematiku daného CA, je vytvořena uživatelsky přívětivě a svou možností detekce stabilních struktur se odlišuje od jiných aplikací tohoto typu. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Minář, Ph.D.

Práce splnila všechny požadované cíle. Autor prokázal schopnost samostatné práce a schopnost vybrat a naučit se potřebné technologie k vyřešení zadaného problému. Výhrady mám k velkému množství stylistických chyb a jen skromnému popisu CA (game of life), kde by autor mohl mnohem více popsat jednotlivé organismy a jejich vlastnosti v automatu. Dále chybí v práci vysvětlení nastavení pravidel automatu. V závěrečném testování výskytu stabilních struktur by jsem doporučil doplnit k tabulkám i graf s popisem konkrétního testu a lépe pospat jednotlivé sloupce s daty. Celkově zdařilá bakalářská práce spojující teoretickou i praktickou stránku problému.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C