bakalářská práce

4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu

Text práce 1.37 MB

Autor práce: Bc. Jan Ferjanc

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu tříkolového mobilního robota a návrhem scény k prezentaci jeho pohybu. Konstrukce robota bude částečně vycházet z již realizovaného funkčního vzorku, částečně bude návrh designu založen na vlastní kreativitě. Modelovací a animační prostředí bude Maxon Cinema 4D. Vyřešení animace a kinematiky kola bude provedeno pomocí vytvořeného pluginu v prostředí Xpress.

Klíčová slova:

Robot, Cinema 4D, model, kinematika robota, všesměrové kolo, XPress, mobilní

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský,CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Předložená BP reprezentuje majoritně mnoho hodin kreativní práce při vytváření 3D modelu reálného tříkolového robotu a  modelování reálné scény reprezentované částí budovy FSI. Užitý modelovaci SW Cinema 4D patří k profesionálním modelovacím nástrojům hojně využívaným ve filmovém průmyslu. Aplikační výstup této bakalářské práce bude sloužit jak k simulačním účelům pruchodu daného robotu reálnou scénou, tak k propagaci daného technického řešení. Práci doporučuji k obhajobe a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Petr Minář, Ph.D.

Práce splnila všechny požadované cíle. Autor prokázal schopnost samostatné práce a schopnost vybrat a naučit se potřebné technologie k vyřešení zadaného problému. Drobné výhrady mám k absenci aspoň základního matematického popisu kinetických rovnic animovaného robota. Celkově pěkná bakalářská práce spojující teoretickou i praktickou stránku problému.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B