bakalářská práce

Včelí algoritmus

Text práce 1.87 MB Příloha 7.99 MB

Autor práce: Ing. Kamil Miškařík

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: -

Abstrakt:


  Obsahem práce je naprogramování Java třídy a skriptu v Matlabu,
které budou implementovat včelí algoritmus (BeesAlgorthm). K otestování
výkonu tohoto algoritmu je využito standartních optimalizačních funkcí
Rosenbrock a Rastrigin. 

Klíčová slova:


  Včelí algoritmus, optimalizace, Rosenbrock function, Rastrigin
function

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský,CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Daná práce se zabývá implementací poměrně nového hejnového optimalizačního algoritmu označeného jako tzv. Bees Algorith. Implementace je úspěšně realizována v prostředích Matlab a Java. Student splnil cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B