diplomová práce

Ponava - sportovně komerční areál - fotbalový stadion

Text práce 23.37 MB Příloha 26.26 MB

Autor práce: Ing. arch. Luděk Černý

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. arch. Jiří Marek

Oponent: Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Abstrakt:

Cilem diplomoveho projektu je vytvorit jasnou urbanistickou koncepci brnenske casti Ponava. Prioritou je zachovani a znovuoziveni prostoru jako arealu pro sport a rekreaci, coz vychazi z historicke tradice a genius loci mista. Projekt se dale specificky zameruje na navrh noveho fotbaloveho stadionu v tomto arealu.

Klíčová slova:

Ponava,Sport,Fotbal,Rekreace,Urbanismus,Stadion,Genius loci

Termín obhajoby

1.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na připomínky a náměty oponenta, vedoucího práce a členů komise. Práce navržena komisí na cenu děkana.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (člen)
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen)
Ing. arch. Viktor Rudiš (člen)
Ing. arch. Petra Matoušková (člen)

Posudek vedoucího
Ing. arch. Jiří Marek

Student Luděk Černý řešil ve své diplomové práci fotbalový stadion pro Brno s možností pořádání mezinárodních zápasů na té nejvyšší úrovni. Projekt vychází z mnoha dokumentů, doporučení a norem, které český fotbalový svaz, mezinárodní fotbalová federace apod. o budování těchto nových sportovních stánků vydává. I přes mnohá omezení pro tvorbu takového typu prostor, která z těchto dokumentů plynou, dokázal Luděk Černý předložit osobitý a inspirativní návrh. Fotbalový stánek zapadá do konceptu řešení logicky vymezeného území této části města Brna, který přinesl společně s diplomantem Davidem Burešem ( viz. posudek vedoucího práce Davida Bureše). Diplomant potvrdil svůj zodpovědný přístup k plnění zadaných úkolů, který již prokázal během studia. Předvedl výkon, za který by se nemusel stydět žádný profesionál z oboru.


Otázky a náměty k obhajobě:

Nemám žádné další otázky k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Přístup studenta ke zpracování velmi zodpovědný, příkladný A

Známka navržená vedoucím: A

Student prokazuje znalosti dané problematiky
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Urbanistické řešení Diplomová práce řeší sportovně-komerční areál Ponava a nový fotbalový stadion Za Lužánkami v Brně. Urbanistické řešení je navrženo společně se studentem Bc. Davidem Burešem. Studenti se zabývají historií a důkladnou analýzou zadání. Celý areál je vyřešen citlivě, přínosem je návrh pochozí platformy, a také uzlových bodů v rámci zakomponováni Arboreta a nové zástavby. Koncept navržených komunikačních os vychází z urbanistické struktury nejbližší zástavby. A
Architektonické řešení Architektonický výraz samotného stadionu je poplatný dnešním potřebám, je výrazem soudobé architektury. Stavba je svým konceptem pokorně zasazena do zeleně. Zajímavým prvkem je řešení organické konstrukce pláště a vnitřních konstrukcí tribun. Dispozice jsou přehledné, postrádám plošné výměry daných prostor (m2). Student se zabýval ve své práci také požadavky UEFA a FIFA. A
Provozní řešení Provozní řešení je navrženo standardní danému tématu, je přehledné a jednoduché. Samostatné vstupy jsou vyřešeny pro VVIP, VIP hosty, dále pro diváky, hráče, zaměstnance, média. V podzemí jsou navrženy samostatné prostory pro parkování, a také úrovně obchodních pasáží a servisních prostor. A
Technicko konstrukční řešení Technicko konstrukční řešení, které student předkládá, je zvoleno adekvátně k zadání daného projektu. V návrhu je diskutabilní výkres: příčný řez hlavní tribunou, v prostoru garážového stání, přechod nosné svislé konstrukce tribuny z pozice založení stavby. A
Formální úroveň Předložena práce, včetně modelu je velmi přehledná, dokládá myšlenkový postup studenta. Chválím týmovou spolupráci na rozsáhlém území. Grafická úroveň je velmi dobrá. Prezentace je přesvědčivá A

Známka navržená oponentem: A