bakalářská práce

PHP aplikace pro koordinaci subdodavatelských prací

Text práce 1.36 MB

Autor práce: Bc. Gregor Bašovský

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Témou mojej bakalárskej práce je charakteristika dostupných riešení v oblasti prístupu
k tvoreniu zdieľaného obsahu v malých organizáciach. Cieľom je vytvorenie zabezpečenej
interaktívnej WWW aplikácie postavenej na báze technológií PHP/MySQL, ktorá zaisťuje
prístup užívateľov k dátam a pracovným súborom projektovej dokumentácie stavebnej firmy.

Klíčová slova:

PHP, MySQL, www aplikácia, zdieľanie dát, zabezpečený prístup, projektová dokumentácia, outsourcing, subdodávatelia

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Bakalářská práce představuje možnost řešení problému sdílení dat mezi subdodavatelskými společnostmi na bázi čistě webové aplikace. Kromě stručné rešeršní části se autor zaměřuje především na analýzu a tvorbu vlastní aplikace, využívající volně dostupné komponenty a technologie PHP, MySQL a Java. Funkcionalita je v souladu s požadavky zadavatele, který již výsledný produkt úspěšně nasadil do provozu.
K předložené práci nemám žádné podstatné výhrady a hodnotím ji jako výbornou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Přínosem práce je realizace vyspělé internetové aplikace na platformě PHP/MySQL s využitím v praxi. Koncepce navíc umožňuje rozšiřitelnost aplikace o další funkce a již se plánuje rošíření o správu financí a faktur.
I když jde o práci sw charakteru, nebyly přiloženy zdrojové kódy, a tedy nebylo možné ji posoudit podrobněji.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A