bakalářská práce

Metody popisu elektrických soustav a jejich řešení

Text práce 1.11 MB

Autor práce: Bc. Jakub Křižka

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Úkolem bakalářské práce je rešeršní popis metod, které se používají pro výpočet hodnot
obvodových veličin v elektrickém obvodu. Zpočátku se zabývá popisem jednotlivých prvků
(zdrojů a součástek) používaných v elektrických obvodech, dále pak rozborem zákonů, které
jsou základním stavebním kamenem pro výpočty veličin v elektrickém obvodu – Ohmův
zákon a Kirchhoffovy zákony. Nedílnou součástí práce je také souhrn speciálních metod, jako
metoda smyčkových proudů, metoda uzlových napětí atd. a jejich demonstrace na příkladech
elektrických obvodů. Struktura práce je učebnicová a podává postupný souhrn informací
v oblasti výpočtů elektrických obvodů.

Klíčová slova:

Elektrické napětí, elektrický proud, rezistor, kondenzátor, cívka, transformátor, operační zesilovač, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminace, inverzní matice, MATLAB

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Práce je do značné míry popisem metod řešení elektrických obvodů, které se ale na strojní fakultě v této míře neprobírají, a tak student musel většinu informací získat studiem pramenů elektrotechnických specializací. Přínosem je nejen vytvoření textu s rozšiřujícími informacemi o popisu elektrických systémů, ale i jejich řešení v modelovacím a simulačním nástroji MATLAB.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Obtížnost zpracování tématu je relativně nízká, protože jde o všeobecně známou a dobře literárně zpracovanou problematiku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B