diplomová práce

Genetické algoritmy a rozvrhování

Text práce 1.52 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Škrabal

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá problémem rozvrhování výroby pro vstřikolisovnu plastových výrobků v konkrétním provozu. Řešení je založené na heuristických algoritmech, programovacích jazycích C+ + a C#, je postaveno na platformě .NET a LINQ do XML. Přináší srovnání základních heuristických metod s Genetickými algoritmy aplikovaných na problém v dané výrobě. Všechny metody a jejich výsledky jsou porovnány vzhledem k ručně sestaveným plánům.

Klíčová slova:

rozvrhování, časová složitost, heuristické metody, Genetický algoritmus, C++, C#, generátor pseudonáhodných čísel, fitness funkce, .NET platforma, LINQ pro XML

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Doc.ing.Lenka Landryová,CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Diplomant pracoval samostatně, osvědčil vynikající teoretické znalosti, velmi dobré praktické programátorské dovednosti, smysl pro koncepční a systematickou práci a vynikající schopnost samostatně vyhledávat, vstřebávat a aplikovat nové informace. Výsledky DP budou bezprostředně prakticky využity a znamenají významné zlepšení proti dosavadnímu stavu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Diplomant splnil požadavky zadání práce, a proto doporučuji práci k obhajobě. Práce má velmi pěknou grafickou úpravou, četbu občas obohacuje autorův květnatý styl viz 1 Úvod. V kapitole 2 autor stručně nastiňuje řešený aplikační problém, detaily uvádí až později v kapitole 8. Přehled problematiky složitosti a plánování podává v kapitolách 3 a 4 stručně, ale s cennými vlastními komentáři. Navazují heuristické algoritmy v kapitole 5 a podrobněji podané genetické algoritmy v kapitole 6 a věcně prezentované generátory pseudonáhodných čísel v kapitole 7. Jedná se o standardní přehledové kapitoly, které ukazují kvalitní osvojení problematiky autorem a i šíři znalostí, které si musel prohloubit před řešením aplikační úlohy a původní implementací. Vytkl bych rušivě působící vkládání vzorců formou obrázku. Kapitola 8 nejprve zpřesňuje informace k aplikaci a uvádí implementační detaily. Nejcennější část práce pro mne představují odstavce, kde autor přbližuje konkrétní postup řešení. Nejprve v 8.2 výběr generátoru, formulaci fitness funkce v 8.3 a pak zejména zajímavé detaily k implementaci a řešení v 8.4. Delší část 8.4 mohla být autorem ještě rozšířena a obohacena o další detaily a původní komentáře, protože přibližuje úspěšné řešení reálného aplikačního problému velice srozumitelným a čtivým způsobem. Význam práce tedy vidím v dobře vybrané praktické aplikaci, funkční implementaci a v dosažených výsledcích, které jsou jasným přínosem pro praxi, viz 9 Závěr. Literatura je vybrána v odpovídajícím rozsahu, obrázky jsou názorné, tabulky výstižné, překlepy sporadické. Přes drobné, zde uvedené, výhrady, práci hodnotím velmi kladně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A