bakalářská práce

Návrh čtyřnohého robota pro soutěž RoboCup

Text práce 1.83 MB

Autor práce: Ing. Adam Barcaj

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá hlavními součástmi stavebnice BOILOID,
vývojovým prostředím RoboPlus a následnou konstrukcí čtyřnohého robota.
Cílem této práce bylo zkonstruovat a oživit čtyřnohého robota, který by prozkoumal
možnosti nejen stavebnice jako takové, ale i vývojového prostředí, které bylo pro tuto
stavebnici vyvinuto, a tím ověřit použitelnost jednotlivých částí a vývojového prostředí
v robotickém fotbale RoboCup.

Klíčová slova:

čtyřnohý mobilní robot, RoboCup, stavebnice BIOLOID

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci čtyřnohého robota s pomocí stavebnice BIOLOID. Stavebnice je určena pro účely snadného návrhu mechanické části robota což vede k urychlení vývoje celého zařízení. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh čtyřnohého robotu pro soutěž v robotickém fotbale RoboCup. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. V textu např. str. 15 třetí odstavec je jiným fontem.

Hlavní cíl „návrh čtyřnohého robotu pro soutěž v robotickém fotbale RoboCup“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C