bakalářská práce

Návrh řídicí jednotky pro autonomní mobilní robot

Text práce 8.03 MB

Autor práce: Ing. Petr Mašek

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídící jednotky, pomocí které lze řídit autonomní mobilní robot. Také se zabývá možnostmi řízení konstrukčně podobných robotů. Výsledkem práce je realizovaná řídící jednotka, která bude komunikovat s počítačem vzdáleně pomocí technologie Bluetooth, regulovat pomocí motorů polohu robotu a díky senzorům předcházet kolizím. Jednotka bude složena z běžně dostupných součástí.

Klíčová slova:

Řídící jednotka, mikrořadič, autonomní mobilní robot, Eagle, Bluetooth, ATmega

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci řídicí jednotky pro mobilního robota. V rámci práce byla navržena jednotka využívající bezdrátovou technologie pro komunikaci s PC pro potřeba offline zpracování dat. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh a výrobu základní řídicí jednotky autonomního mobilního robotu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. V práci je uvedeno množstvý návrhů plošných spojů, avšak schémata zapojení bohužel chybí.

Hlavní cíl „návrh a výroba základní řídicí jednotky autonomního mobilního robotu“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B