bakalářská práce

Vytvoření řídicího software pro autonomní mobilní robot

Text práce 602.81 kB

Autor práce: Ing. Jakub Vojta

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu software pro mobilní autonomní robot s
mikrokontolérovou řídící jednotkou. Poskytuje přehled senzorů pro mobilní pozemní roboty na úrovni
nutné pro programátora řídícího software. Dále rozebírá mikrokontroléry, jejich architekturu a
programování. Dále je teoreticky popsán nasazený navigační software a protokol komunikace řídící
jednotky robotu s počítačem.

Klíčová slova:

mobilní, autonomní, robot, mikrokontrolér, mikropočítač, programování

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci řídicího software pro mobilního robota. V rámci práce byl navržen tzv. reaktivní způsob řízení, který zajišťuje včasnou reakci při detekci neočekávaných překážek. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářská práce si klade za cíl vytvoření řídicího software pro mobilní autonomní robot. Jedná se o středně obtížnou úlohu. Z práce přímo nevyplývá rozsah autorova řešení. Některé pasáže práce jsou příliš stručné a matoucí. Práce obsahuje množství pravopisných chyb a překlepů.

Hlavní cíl „vytvoření řídicího software pro mobilní autonomní robot“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D