bakalářská práce

Sběr provozních dat z kovacího lisu

Text práce 8.61 MB

Autor práce: Bc. Martin Macura

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a realizací sběru dat z kovacího lisu v těžkém průmyslu. Navrhl jsem zde jeden z možných způsobu nepřetržitého sběru dat do souborů s možností prohlížení těchto dat na intranetu pomocí webového prohlížeče.

Klíčová slova:

PLC, CSV, ASP, VBS, Step7, WinCC, snímač, sběrnice, mezipaměť, archivace, soubor

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc.Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky,CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Popis řešení je nevyvážený - některé technické části jsou detailní, ale jsou na úkor obecnějšího popisu funkcí a algoritmů.
Chybí ukázky alespoň vybraných částí programů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci zařízení pro sběr dat z kovacího lisu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje značné množství pravopisných chyb a překlepů. Na obr. 20, 23 a 24 chybí měřítka na svislích osách. Z práce nevyplývá rozsah autorova podílu na vývoji software. Dále v práci chybí výpisy programů, alespoň jako komentované příklady z některých algoritmů. Bylo by proto vhodné komisi ukázat výpis alespoň některých programů.

Hlavní cíl „návrh a realizace sběru dat z kovacího lisu“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D