bakalářská práce

Průmyslové komunikační sítě pro automatizaci

Text práce 981.18 kB

Autor práce: Ing. Daniel Mertlík

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Jiří Voldán

Abstrakt:

Podstatou této práce je zpracovat analýzu specifických vlastností průmyslových sítí, které se liší od sítí počítačových. Zpracovat přehled standardů sítí od významných světových firem a některé vybrané standardy blíže specifikovat.

Klíčová slova:

Průmyslové sítě,  průmyslové sběrnice,  automatizace,  komunikace

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Zcela samostatná práce, bez konzultací.
Náročnost zadání závěrečné práce je střední až vyšší.
Analýza zahrnuje i nejmodernější trendy poledních několika let.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jiří Voldán

Práce si kladla za cíl zpracovat analýzu specifických vlastností průmyslových sítí, dále zpracovat přehled standardů sítí a sítí od významných světových firem. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Práce k oponentuře byla špatně složená - neuspořádanost stránek. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B