diplomová práce

Navigace mobilního robotu pomocí fuzzy logiky

Text práce 3.68 MB

Autor práce: Ing. Aleš Janovec

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Stanislav Jančík

Abstrakt:

V úvodní části diplomové práce je provedena analýza metod, jež se využívají k navigaci mobilních robotů. Hlavní část diplomové práce tvoří návrh systému řízení mobilního robotu. Řídicí systém robotu je založen na fuzzy modelování. Za účelem testování daného řídicího systému bylo vytvořeno simulační prostředí v jazyce C#, ve kterém byly následně provedeny experimenty.

Klíčová slova:

Mobilní robot, navigace, fuzzy logika, C#, simulační prostředí.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Doc.ing.Lenka Landryová,CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Diplomant se úspěšně vyrovnal s náročnou problematikou navigace mobilního robotu pomocí fuzzy logiky. Předložená práce je dobrým východiskem pro další zkoumání a vývoj metod navigace robotů. K hlavním přínosům práce patří program pro navigaci robotu, vytvořený v jazyce C# při použití platformy Microsoft .NET.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Jančík

Diplomovou práci hodnotím velmi kladně. Líbí se mi jak student zpracoval nástin problematiky fuzzy a její využití pro navigaci autonomního robotu. Dále si student dal práci s vytvořením simulačního prostředí jehož součástí je i nástavba fuzzy, ve které lze modifikovat celý systém. Autor správně cituje ovšem někdy na nevhodných místech textu, kde citace potom dělají text nepřehledným.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A