bakalářská práce

Současný stav vibrodiagnostiky

Text práce 1.31 MB

Autor práce: Ing. Veronika Hamplová

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné nové trendy v oboru vibrodiagnostiky. V textu
jsou blíže popsány a porovnány vlastnosti současných měřicích přístrojů a používaných snímačů.
Z nejnovějších trendů poskytuje přehled o nyní nejrychleji se vyvíjejících pokrocích a to hlavně
oblastech bezdrátového přenosu, minimalizace a zvyšování přesnosti přístrojů. Dále se zabývá
přenosnými přístroji, u kterých se objevuje, jak obrovský pokrok v minimalizaci, tak i zvýšení
přesnosti.

Klíčová slova:

Vibrodiagnostika, piezoelektrické snímače, diagnostika, stacionární přístroje, přenosné přístroje

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Předložená práce obsahuje zpracování teorie technické diagnostiky se zaměřením na samotnou vibrodiagnostiku. Dále se snaží monitorovat současný trh v tomto oboru a porovnává několik vybraných produktů vhodně rozdělených do skupin. Na závěr jsou nastíněny nejnovější trendy v tomto oboru, které lze očekávat v nejbližší budoucnosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce je vcelku vydařenou studi, která sice rozsahem přesahuje požadavek zadání, ale přesto nemohla obsahově postihnout veškěré novinky oboru. Svědčí však o dobré orientaci autorky v technické problematice.

Práci lze vytknout některé drobné nepřesnosti ve formulacích, neubránila se ani některým překlepům a chybám, které ale většinou nikterak nesnižují výslednou kvalitu práce.

Na straně 45 je uveden i seznam symbolů a zkratek, což lze hodnotit kladně, avšak ne se všemi výklady lze souhlasit.

Vhodné by také bylo v souladu se zvyklostmi tabulky nadepisovat, nikoli je značit pod nimi jako obrázky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B