bakalářská práce

Řídicí a datové struktury v programovacích jazycích

Text práce 339.33 kB

Autor práce: Ing. Jan Janeček

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Jaroslav Smrž

Abstrakt:

Podstatou této práce je uvést základní informace o algoritmizaci a obecné poznatky o řídicích a datových strukturách. Tyto  poznatky jsou pak ve vybraných programovacích jazycích konkretizovány, je provedeno jejich srovnání a na základě konkrétních zákonitostí jsou uvedeny příklady využití.

Klíčová slova:

Řídicí struktury, datové struktury, programování, programovací jazyk

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Práce má v souladu se zadáním přehledový charakter. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. Student popsal problematiku datových a řídicích struktur nejprve obecně a pak pro vybrané programovací jazyky. Ilustroval použití těchto struktur na jednoduchém příkladě a v závěru se pokusil o srovnání popisovaných jazyků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jaroslav Smrž

Předkládaná bakalářská práce měla za cíl popsat řídicí a datové struktury ve vybraných programovacích jazycích, uvést příklady jejich použití a provést jejich srovnání. Autor se rozhodl toto demonstrovat na těchto 4 programovacích jazycích: Pascal, C, PHP a Visual Basic. 

Bakalářská práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola se týká krátkého úvodu, v druhé kapitole se autor věnuje stručnému popisu algoritmu a algoritmizace, kde obecně popisuje vlastnosti algoritmu, algoritmizace a také lehce nastíní problematiku grafického vyjádření algoritmu. Myslím si, že se celkově jedná o vhodný a nenásilný úvod k vlastnímu cíli práce.

Následující kapitola se už věnuje datovým strukturám vybraných programovacích jazyků. Na začátku třetí kapitoly jsou popsané obecné vlastnosti datových struktur, společné většině programovacích jazyků. Další část se věnuje už detailnějšímu popisu datových struktur jednotlivých jazyků. Zde mi chybí alespoň zmínka o dynamických polích, autor výhradně popisuje statická pole. Také výčet datových struktur není úplný, v jazyce C mi například chybí výčtový typ nebo typ union.      

Kapitola číslo 4 se věnuje popisu řídicích struktur, kde je detailně rozepsán jak složený příkaz, tak příkaz větvení a i příkazy cyklu. Struktura této kapitoly je podobná jako v předcházející kapitole věnující se datovým strukturám. To znamená od obecné charakteristiky jednotlivých příkazů až ke konkrétním příkazům daných jazyků a jejich definici. K této kapitole nemám žádné výhrady. V kapitole číslo 5 autor demonstruje krátké ukázky zdrojového kódu, kde aplikuje řídicí a datové struktury v jednotlivých jazycích.

V závěru autor stručně shrnul svoje poznatky z dané bakalářské práce a myslím, že se vyjádřil trefně a věcně k dané problematice.

Shrnutí: Autor splnil úkoly uvedené v zadání diplomové práce. Řekl bych, že téma bylo velmi vděčné a autorovi se povedlo stručně a relativně přesně v daném rozsahu obecné bakalářské práce daný cíl splnit. Co se týká formální úpravy, tam se nedá, až na pár drobných překlepů, nic vytknout. Je škoda, že ve třetí kapitole se autor alespoň stručně nezmínil o více datových typech, ikdyž ne tak často používaných. Z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji známku B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B