bakalářská práce

Inteligentní multiplexní systém pro spojitý signál

Text práce 1.58 MB Příloha 4.35 MB

Autor práce: Ing. Jozef Zich

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Práca sa zaoberá prenosom analógového audio signálu skrz audio efekty, ktoré je možno ľubovoľne spínať. Spínanie je realizované signálovými  relé, ktoré sú ovládané mikrokontrolérom Atmel ATMega 128.
Zariadenie má za cieľovú skupinu používateľov hudobníkov hrajúci živé vystúpenie, pričom používajú súčasne viac jednotlivých audio efektov.  

Klíčová slova:

ATMega, mikrokontrolér, audio efekty, pedalboard .

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Student dostatečně nevyužíval konzultací a to zejména při psaní textu práce. Z předložené práce taktéž není jasný postup a důvody výběru spínacích prvků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh řídicí jednotky pro přepínání analogového signálu. Jedná se spíše o jednodušší úlohu s praktickou realizací. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Z předložené práce není patrno jak daleko je vlastní realizace, hlavně řídicí jednotky, která je stěžejní. Není zde uvedeno schéma této jednotky ani fotografie, ukazující aktuální stav. Uvedeny jsou poze dílčí schémata spínacího modulu a programátoru. Schéma spínacího modulu str. 27 je zmatené. Jsou v něm nevhodně kresleny uzlové body signálů.

Hlavní cíl „návrh a realizaci mobilního zařízení pro měření zrychlení ve dvou vzájemně kolmých osách“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D