bakalářská práce

Ukázkové úlohy pro výuku automatizace

Text práce 792.48 kB Příloha 56.4 kB

Autor práce: Ing. Silvia Sileská

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením ukážkových úloh kombinačných a sekvenčných logických obvodov. K vyriešeniu zadania je nutné sa oboznámiť s teóriou logického riadenia, s programom LOGO!Soft Comfort a problematikou programovateľných automatov. Celkovo šesť navrhnutých úloh je riešených pomocou základných pravidel využívaných v logickom riadení.
Na záver bolo potrebné overiť správnu funkčnosť navrhnutých úloh, ktorá sa dala zrealizovať pomocou programu LOGO!Soft Comfort a programovatelného automatu. Navrhnuté ukážkové úlohy poslúžia ako pomôcka pre výuku predmetu Automatizácia.

Klíčová slova:

Programovateľný automat, LOGO! Soft Comfort, Kombinačný logický obvod, Sekvenčný logický obvod

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá vytvořením ukázkových úloh pro kombinační logické řízení a sekvenční logické řízení. Úlohy jsou namodelovány v programu LOGO!Soft Comfort a otestovány pomocí programovatelného automatu. Příklady budou využity ve výuce předmětu Automatizace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se věnuje přípravě úloh pro laboratorní cvičení k předmětu Automatizace. Autorka splnila všechny cíle zadání a práce má logickou stavbu. Chtěl bych jen vytknout práci s literaturou, kdy u některých převzatých obrázků chybí uvést zdroj, ze kterých byly čerpány a zřejmě z nepozornosti autorky práce chybí v textu na str. 18 čísla zdrojů v hranatých závorkách.
Praktická část práce, která se zabývá návrhem  třech kombinačních a třech sekvenčních úloh, je zpracována zcela správně. Snad jen v blokových schématech by bylo vhodné okomentovat názvy vstupů a v jednom případě i výstupů pro jejich lepší čitelnost.
Jelikož jsou příklady plánovány do výuky, bylo by vítané v některých případech uvést názornější obrázky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B