bakalářská práce

Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami

Text práce 1.7 MB

Autor práce: Ing. Ivan Rozmahel

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Aleš Rojka

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a nastavením spojitých regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami.  Byly navrženy regulované obvody s různými typy regulátorů a s různým nastavením jejich parametrů. Nastavení parametrů bylo provedeno pomocí metod syntézy regulačního obvodu. Tyto vypočtené parametry byly porovnány a vyhodnoceny z hlediska přesnosti a kvality regulace.

Klíčová slova:

Regulovaná soustava, regulátor, časová konstanta

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá návrhem typu a parametrů regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami. K určení parametrů regulátorů je použita Ziegler-Nicholsova metoda a metoda optimálního modulu. Výsledky jsou přehledně zpracovány v grafech a tabulkách.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Aleš Rojka

Student splnil cíle zadání a jeho práci doporucuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B