bakalářská práce

Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů

Text práce 1.06 MB

Autor práce: Ing. Miroslav Rozkošný

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením stejnosměrných elektromotorů a principy jejich řízení. V další části práce jsou rozebrány způsoby měření proudu a polohy. Dále jsou zde rozebrány základní způsoby regulací, které jsou následně realizovány pomocí vývojového prostředí NI LabVIEW a experimentálně ověřeny. Výsledky jednotlivých experimentů s různými typy regulátorů jsou porovnány a analyzovány.

Klíčová slova:

Stejnosměrný elektromotor, snímač, regulátor, řízení

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Práce se zabývá návrhem a realizací řízení stejnosměrných elektromotorů. V rešeršní studii je proveden rozbor řízení DC motorů včetně snímačů natočení, rychlosti a proudu protékajícím motorem.
Praktickou část práce tvoří návrh a realizace řízení dvou typů motorů, které však nejsou přesně specifikovány. Pro provedení samotného experimentu bylo sestaveno zkušební zařízení založené na řídicí jednotce CompactRIO firmy National Instruments. Konkrétní zapojení použitých prostředků není dále popsáno. Hlavním výstupem této práce má být vytvořený řídicí systém, který má být ověřen. Student sestavil obslužný software ve vývojovém prostředí LabVIEW, ve kterém realizoval jednotlivé typy regulátorů. Nastavení jednotlivých parametrů regulátorů není odvozeno ani přiloženo, stejně jako charakteristiky regulačních dějů. Dále nebyla provedena identifikace použitých motorů.
Grafická úprava práce je průměrná. Jedinou nesrovnalostí je nižší kvalita některých obrázků. Dále bych vytknul opakující se texty v odstavcích 3.1 a 3.2. V grafu na obrázku 6.9 chybí jednotky na osách.
Teoretická a popisová část práce je zpracována průměrně. Část popisující vlastní autorovu práci považuji za mírně podprůměrnou. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: C