diplomová práce

Modelování lineárního pohonu pro potřeby návrhu řízení

Text práce 1.67 MB

Autor práce: Ing. Jakub Drábek

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou návrhu řízení lineárního pohonu s využitím propojení mezi nástroji grafického programovacího prostředí NI LabVIEW a 3D CAD nástrojem SolidWorks. V práci jsou popsány možnosti virtuálního modelování mechatronických soustav a simulace v CAD systémech. Řízení je navrženo pomocí simulačních nástrojů s využitím propojení NI LabVIEW a SolidWorks a následně je navržené řízení vyzkoušeno na reálné soustavě.

Klíčová slova:

SolidWorks, SolidWorks Motion, NI LabVIEW, NI SoftMotion for SolidWorks, simulace

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce se zabývá virtualním prototypování mechatronických soustav, kdy je mechanická část vytvořena v CAD modeláři SolidWorks, dynamické chování mechanické části simulováno v modulu Motion a řízení a zatížení modelu je ovládáno z prostředí NI LabView. Práce detailně popisuje tuto problematiku, řeší problémy propojení jednotlivých software a vše je dokumentováno na příkladu řízení lineárního pohonu pro Stewartovu platformu. Práce je na vysoké úrovni, splnila všechny vytyčené cíle a její výsledek je použitelný pro další VaV projekty a i pro výuku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A