bakalářská práce

Měření v automatickém řízení

Text práce 782.06 kB

Autor práce: Ing. Tomáš Kahánek

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jana Košíková, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce má seznámit čtenáře se základy regulačních obvodů, struktury zpětné vazby a měřící techniky. Jsou zde popsány základní i rozšířené chyby měří a systémové vlivy, včetně nastínění metod pro snížení těchto negativních účinků, které ve svém důsledku nejvíce ovlivňují výslednou přesnost regulace.

Klíčová slova:

Regulační obvod, regulátor, zpětná vazba, chyby měření, měřící technika.

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Bakalářská práce splnila požadavky na ni kladené a představuje vcelku úspěšnou obecnou studii, které však schází konkrétnější závěry a vyjádření názorů řešitele. Je to bohužel i důsledek ne právě vhodného časového rozvržení prací studentem.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky regulačních obvodů, řídící techniky, vyhodnocování chyb a nejistot měření.

Student mohl více používat jednoduchou skladbu vět, která je srozumitelnější než složitá souvětí. Některé jeho větné konstrukce působí poněkud neuspořádaně. V této práci mohl autor více vyjádřit své názory k danému tématu a teorii doplnit názornými příklady, které by mohly čtenáři pomoci lépe pochopit daný problém; což tu ale chybí. Dále autor práce mohl využívat i další literaturu, která je k tomuto tématu dostupná nejen v knihovně, ale i na internetu; neomezit se jen na 3 zdroje informací.

Dá se vytknout ještě několik věcí:
- Ve vztazích (3), (4) na straně 26 je nevhodně zvolený formát zápisu sumy
- Na straně 27 neodpovídá vzorec s popisem pro výpočet standardní nejistoty typu A pro nepřímá měření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C