bakalářská práce

Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení

Text práce 2 MB

Autor práce: Ing. Jakub Jurníček

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce řeší problém měření a zobrazování zrychlení ve dvou navzájem
kolmých osách. Toto zařízení má sloužit ke snímání zrychlení elektromechanickým prvkem,
zobrazováním aktuálních hodnot a zaznamenávání aktuálních hodnot s možností přenosu do
PC pro další zpracování.
Zrychlení je snímáno modulem ADXL320, zobrazováno dvojicí LED displejů.
Zaznamenávání dat se provádí do EEPROM paměti. Celé zařízení je řízeno mikrořadičem
Atmel ATmega8 a s PC je propojen sériovou linkou. Dále je v práci uvedený návrh a konečné
řešení problému.

Klíčová slova:

Přenosné zařízení, měření zrychlení, zaznamenávání a zpracování dat

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci mobilní jednotky pro měření zrychlení. V rámci práce byla navržena jednotka využívající akcelerometry firmy Analog devices. Nedostatek času však znemožnil včasnou realizaci kompletního zařízení. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce lze považovat za splněny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci mobilního zařízení pro měření zrychlení ve dvou vzájemně kolmých osách. Tyto hodnoty by měly být zobrazovány. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. Z předložené práce není patrno jak daleko je vlastní realizace, protože tato část práce ma délku pouze 3 strany.

Hlavní cíl „návrh a realizaci mobilního zařízení pro měření zrychlení ve dvou vzájemně kolmých osách“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D