bakalářská práce

Návrh konstrukce majáků pro indoor navigaci mobilních robotů

Text práce 854.11 kB

Autor práce: Ing. Michal Růžička

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní roboty, založeném na bázi infračerveného světla. Specielně návrhem majáků, což jsou značky v prostředí, díky kterým se robot dokáže zorientovat a rozeznat svojí absolutní polohu v prostředí, ve kterém se pohybuje.

Klíčová slova:

Majáky, IrDA, infračervené světlo, Virtual Wall Lighthouse, navigace, lokalizace.

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci systému pro indoor lokalizaci mobilních robotů. V rámci práce byla navržen systém majáků, který umožňuje provádět lokalizaci robota ve vnitřních prostorách budov. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářská práce si klade za cíl vytvoření majáků pro indoor navigaci autonomního mobilního robotu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. Stěžejní částí práce bylo provést množstvý praktických experimentů s infračervenými majáky.

Hlavní cíl „vytvoření majáků pro indoor navigaci autonomního mobilního robotu“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B