diplomová práce

Analýza nejistot nepřímých měření

Text práce 2.39 MB Příloha 494.14 kB

Autor práce: Ing. Petr Fišr

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou vyjadřování nejistot měření, zejména pak u měření nepřímých. Tato problematika je zde ukázána na několika jednoduchých praktických příkladech. Součástí této práce je i výpočtový modul pro stanovení nejistot, aplikovaný na školní laboratorní úlohu: „Měření průtoku clonou“.

Klíčová slova:

Nepřímé měření, chyba měření, nejistota měření, přesnost měření, průtok clonou, výpočtový modul.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M-AIŘ-5)

Složení komise

Prof.Ing.Miluše Vítečková,CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Doc. Ing. Petr Kočí, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Výsledkem diplomové práce je obecné shrnutí postupů při analýze nejistot nepřímých měření a následně důsledně provedená analýza pro příklad měření průtoku clonou. Analýza je přizpůsobena funkční laboratorní úloze, do níž může být jednoduše začleněna, a také na ní byla prakticky ověřena. Práci lze využít bezprostředně v laboratorní výuce, a po případném přizpůsobení i přímo v praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou nejistot nepřímých měření. Student zcela splnil požadavky a cíle zadání a diplomové práce odpovídá danému rozsahu.
Chtěl bych zde vytknout práci s literaturou, kde student neuvedl u některých převzatých obrázků jejich zdroje.
V praktické části student rozebírá tři příklady nejistot nepřímých měření, z nichž jeden z nich je vypracován jako modelový příklad v programu Microsoft Excel.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B