diplomová práce

Klimatizační komora pro teplotní zkoušky

Text práce 2.22 MB Příloha 35.09 kB

Autor práce: Ing. Martin Benáček

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty. Hlavní jejím cílem je návrh
a realizace modelu klimatizační komory pro teplotní zkoušky snímačů a malých přístrojů.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny
způsoby a chyby měření, přístroje a čidla pro měření teploty a jejich dělení. Dále je
popsán měřící software a hardware pro ovládání a řízení soustav.
Praktická část popisuje návrh, realizaci a nastavení modelu klimatizační komory,
která je ovládána pomocí grafického měřícího softwaru Control Web 6. Práce je
zakončena vzorovým měřením. Práce by měla sloužit k praktickému přiblížení
problematiky teplotních zkoušek.

Klíčová slova:

Měření teploty, klimatizační komora, teplotní zkoušky, Control Web.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

Prof.Ing.Miluše Vítečková,CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Doc. Ing. Petr Kočí, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Výsledkem práce je funkční laboratorní pracoviště, které je schopno realizovat kratší a jednodušší teplotní programy pro potřeby výuky, zkoušek vlivů teploty na drobné přístroje, popř. aplikace jako je sušení a vytvrzování laku apod. Práce je cenná realizačním výstupem - upravenou "píckou" s odladěným řízením v ControlWebu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá teorii měření teploty a hlavně samotným modelem klimatizační komory. Tento model je plně funkční stejně tak i SW obsahuje uživatelsky přívětivé rozhraní s možností tisku grafů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B