diplomová práce

IS – aplikace pro servisní management

Text práce 3.72 MB Příloha 9.58 MB

Autor práce: Ing. Pavel Látal

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Šoustek

Abstrakt:

Práce pojednává o elektronickém informačním systému pro evidenci a sledování servisních zásahů, prováděných na lisovacích a stříhacích nástrojích, na vstřikovacích formách a na montážních strojích a montážních linkách ve výrobním závodě společnosti LEAR Corporation Czech Republic, s. r. o. ve Vyškově.

Klíčová slova:

Informační systém, Databáze, UML, Myšlenková mapa, Lear, Projektová příprava, Microsoft SQL server

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Doc.ing.Lenka Landryová,CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Diplomat řešil praktickou úlohu návrhu specifického informačního systému. Návrh IS zahrnoval všechny etapy viz DP. Výstupem je praktická již využívaná aplikace, což lze považovat za úspěšné završení a odcenění diplomantova umu. Diplomant bezesporu prokázal schopnost samostatné a tvůrčí inženýrské práce. Předloženou DP doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Šoustek

Cílem diplomové práce bylo vytvoření informačního systému pro servisní
management ve výrobním závodě Lear corporation, s r.o. Diplomant toto
plně splnil, v předložené práci je popsána analýza procesu a návrh
projektové přípravy pomocí myšlenkové mapy a UML diagramů. Dále je
důkladně popsána klientská aplikace. Jako v každé práci se místy vyskytují
určité nedůslednosti, což ovšem nesnižuje hodnotu práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A