diplomová práce

Optimalizace řídicího algoritmu pomocí evolučního algoritmu

Text práce 1.69 MB Příloha 547.29 kB

Autor práce: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se věnuje možnostem využití evolučních výpočetních technik v oblasti automatizace. Teoretická část práce popisuje používané techniky v automatizaci a optimalizaci. Praktická část uvedené disciplíny propojuje, výstupem práce je program pro automatický návrh parametrů regulátoru s využitím genetického algoritmu.

Klíčová slova:

Evoluční, genetický, optimalizace, parametry, regulace, regulátor, zpoždění.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

Prof.Ing.Miluše Vítečková,CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Doc. Ing. Petr Kočí, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Práce je jak po teoretické tak i praktické stránce na velmi vysoké úrovni.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Daná DP se zaměřila na proces optimalizace řídícího algoritmu pomocí metod umělé inteligence. Volnost definice zadání umožnila diplomantovi zvolit si libovolný regulátor. Zvolený PID i PSD regulátor poskytl dostatečnou robustnost pro stanovený účel, přičemž další přínos práce spočíval v hledání optimálních parametrů těchto regulátorů pomocí evolučních optimalizačních postupů. Navržené a modifikovatelné parametry soustavy plně splňují účel zadání. Část optimalizace byla řešená GADS toolboxem v systému Matlab, popis užitých metod optimalizace byl však ponechán na čtenáři, který daný toolbox vlastní, pro ostatní se z popisu jedna o black box. V prácí jsem minoritně hodnotil textovou část, naopak majoritně aplikační výstup a jeho funkcionalitu. V tomto ohledu diplomovou práci hodnotím jako přínosnou a kvalitní, práci ve které diplomant jednoznačně prokázal své schopnosti samostatné a odborné  inženýrské práce v daném oboru. Danou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B