diplomová práce

Automatické řízení pro vytápění výrobní haly

Text práce 1.06 MB

Autor práce: Ing. Miroslav Prudek

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Jiří Voldán

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou automatického řízení vytápění výrobní haly v komplexu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.. Součástí diplomové práce je analýza dosavadního stavu technologie pro vytápění a návrh celkové koncepce automatického řízení vytápění. Nedílnou částí koncepce je ohřev užitkové vody a odvod kondenzátu z teplovzdušných jednotek.
Výstupem diplomové práce je návrh algoritmu pro řízení regulované soustavy. Vzdálený dohled a kontrola regulované soustavy bude zajištěna prostřednictvím vizualizačního prostředí, které bude implementováno do stanice centrálního dispečinku. Správnost navržení části regulované soustavy bude ověřena v programu Matlab a jeho modulu Simulink a to jako návrh PID regulátoru. Pro stanovení parametrů PID regulátoru bude použita metoda Ziegler-Nicholse. V rozsahu práce je vyčíslena i reálná doba návratnosti investice na regulační obvod.

Klíčová slova:

Automatická regulace vytápění, regulovaná soustava, řídící systém, PID regulátor, doba návratnosti investic.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-K)

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
Prof.Ing.Tomáš Saloky,CSc. (člen)
Doc.Ing.Eva Kureková,CSc. (člen)
Doc.Ing.Ondrej Liška,CSc. (člen)

Zadání závěrečné práce je náročné.
Zpracování má blízko inženýrské činnosti, řešení úlohy mohlo obsahovat více obecnosti, např. v návrhu algoritmů, atd.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jiří Voldán

Práce si kladla za cíle navrhnout automatické řízení vytápěcích těles ve čtyřech částech výrobní haly, tento návrh ověřit buď experimentálně v technologii nebo navržené regulace ověřit simulacemi na modelech regulačních obvodů. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické a programovací části. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby, připomíná více technickou zprávu. Hlavní cíle byly úspěšně splněny, krom bodu 5. a to jen částečně, kde chybí shrnutí poznatků z řešení z technického hlediska. Celkově zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C