bakalářská práce

Generování časových průběhů programovatelným automatem

Text práce 1.11 MB

Autor práce: Ing. Michal Novák

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

V této bakalářské práci je popsán laboratorní proces generování časových průběhů programovatelným automatem Simatic C7. Ovládání a zobrazování důležitých informací je realizováno pomocí operátorského panelu. Práce popisuje proces programování v programovém prostředí Step 7 a konfiguraci aplikace stylem krok za krokem.

Klíčová slova:

SIMATIC C7, STEP 7, generování, čas, průběh, amplituda, frekvence, perioda

Termín obhajoby

4.11.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Student musel překonat problém dodatečné změny zadání a musel odstranit závadu přiděleného automatu. Funkčnost zpracovaného programového vybbavení byla ověřena. Dosažené rychlosti generovaných časových průběhů mohly být vyšší, pokud by se použilo časově přerušovaného režimu automatu a vhodnější struktury programu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: C

Predložená bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci úlohy generování různých časových průběhů, například sinusového, trojúhelníkového, impulsního a obecně zadaného tvaru programovatelným automatem řady C7. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora.

Hlavní cíl „generování časových průběhů programovatelným automatem“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C