bakalářská práce

Zavedení robotizovaného pracoviště do výroby

Text práce 6.18 MB

Autor práce: Ing. Michal Ciprys

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce řeší problém zavedení robotizovaného pracoviště do výroby. Úkolem je seznámení
s robotickým manipulátorem, se způsoby programování robotického manipulátoru a jeho plné
nasazení do výroby.

Klíčová slova:

Robot, manipulátor, CNC bruska, pásový dopravník, programování manipulátoru,
robotizované pracoviště.

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc.Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky,CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo ve spolupráci s firmou ZKL Brno a.s. zprovoznit robotický manipulátor ve výrobní lince. Student pracoval samostatně a v průbehu roku téměř nevyužil možnosti konzultací u školitele.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo vyřešení problému zavedení robotizovaného pracoviště do výroby. I přes to, že se práce zabývá ryze praktickou aplikací robotického manipulátoru, není zcela jasné rozsah prací které byly vykonány přímo studentem. Stanovené cíle práce lze považovat za splněné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C