diplomová práce

Frekvenční metody pro vyšetřování diskrétních regulačních systémů

Text práce 352.86 kB Příloha 350.45 kB

Autor práce: Ing. Jakub Grenar

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Tématem této diplomové práce je „Frekvenční metody pro vyšetřování diskrétních regulačních systémů“. Zabývá se konstrukcí hlavně frekvenčních charakteristik diskrétních systémů. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uvedena teorie a základní vztahy pro objasnění  konstrukce frekvenčních charakteristik spojitých i diskrétních regulačních systémů. Druhá část obsahuje hlavní náplň práce zadanou vedoucím této diplomové práce. Ta se skládá z vytvoření katalogu některých základních frekvenčních charakteristik diskrétních regulačních systémů a s vytvoření programu pro výpočet a konstrukci těchto systémů.

Klíčová slova:

frekvenční charakteristiky

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

V teoretické části je diplomant silně poplatný literatuře, sice ji cituje, ale není tam vidět vlastní práce. Katalog frekvenčních charakteristik diskrétních systémů mohl být podstatně širší a měl k němu být určitý rozbor. Také je nepřehledný, měl tam být stručný seznam (včetně grafů)a výsledky měly být okomentovány. Kladně hodnotím sestavení vlastního programu pro vykreslování frekvenčních charakteristik, aby nebyla pouhá závislost na MATLABu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Práce nesplňuje zadání. Zpracování vůbec neodpovídá názvu. Pouhé vykreslování frekvenčních charakteristik ze zadaných přenosů postrádá jakýkoliv vztah k metodám, v nichž se frekvenční charakteristiky dají využít, např. pro ověřování stability systémů nebo návrh regulátoru. Chybí jakákoliv klasifikace a interpretace charakteristik z hlediska tvaru přenosů. Větší hodnotu než vykreslování charakteristik MATLABem tvořící jádro práce (str. 35-59) má realizace vlastního programu v prostředí Delphi. Její popis je naopak velmi stručný (str. 29-34), navíc koncepce řešení programu je málo obecná. Je pevně dán stupeň polynomu čitatele a jmenovatele místo toho, aby se nejdříve zvolily tyto hodnoty a pak teprve zadávaly potřebné koeficienty. Na druhé straně  není hlídána fyzikální realizovatelnost, a tedy smysluplnost zadávaných dat. Na práci je patrná malá komunikace s vedoucím práce, která mohla pomoci vyvarovat se zmíněným nedostatkům.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: F