diplomová práce

Evoluční algoritmy – Matlab GATE toolbox

Autor práce: Ing. Jan Minařík

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou řešení optimalizačních úloh za pomocí vybraných heuristických metod. Hlavním cílem bylo zdokonalení již existujícího Matlab GATE toolboxu pomocí externí dynamicky linkované knihovny DLL napsané v programovacím jazyce C++. Tato knihovna přebírá většinu stěžejních funkcí GATE toolboxu a veškeré kritické operace nadále probíhají v ní. GATE-DLL toolbox je rozšířen také o univerzální rozhraní XML, které umožňuje ukládání a uživatelskou editaci důležitého nastavení. Do služeb DLL knihovny byla také přidána podpora pro distribuované výpočty.
V teoretické části práce jsou stručně popsány principy metod použitých při praktické realizaci. Jedná se o horolezecký algoritmus HCA a genetický algoritmus GA.
V praktické části je nastíněna celková koncepce knihovny DLL, popis jejího rozhraní,  implementace použitých algoritmů a rozhraní XML. Ke konci kapitoly je vysvětlen systém komunikace klient – server pro distribuované výpočty.
Závěr práce je věnován praktickým testům vylepšeného GATE-DLL toolboxu, srovnání rychlosti, schopnosti nalezení optimálního řešení a testování distribuovaných výpočtů.

Klíčová slova:

Optimalizační problém, optimalizační funkce, horolezecký algoritmus, genetický algoritmus, Matlab, GATE, DLL, C++, XML, klient - server komunikace, distribuované výpočty.

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)