diplomová práce

Řízení samoobslužných dveří a vzduchového pérování městského autobusu pomocí sběrnice CAN

Text práce 3.36 MB Text práce 3.36 MB

Autor práce: Ing. Michal Sláma

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem sběrnice CAN a protokolem SAE J1939. Ve druhé části je řešen praktický problém ovládání samoobslužných dveří a ovládání vzduchového pérování (ECAS).  Obě tyto úlohy mají odpovídat současným konvencím, a jsou zpracovány pro použití v městských nízkopodlažních autobusech firmy SOR. Celá úloha je řešena v novém programovém prostředí KIBES-32.

Klíčová slova:

Elektronické vzduchové pérování
Vzduchové pérování
Samoobslužné ovládání dveří
Asociace automobilových inženýrů
Central Computer, version A
CAN

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

22.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Diplomant zcela splnil všechny požadované body zadání. DP má přímou praktickou aplikaci. Předloženou DP nesporně prokázal schopnosti samostatné inženýrské tvůrčí činnosti v daném oboru studia a tudiž jeho práci jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A