diplomová práce

Distribuované výpočty s využitím technologie ActionScript

Text práce 9.33 MB

Autor práce: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu optimalizačního software v jazyku ActionScript 3.0. Navržené aplikace realizují samostatné i distribuované výpočty pomocí implementované optimalizační heuristiky HC12. Pro ověření funkcionality a výkonu byla vybrána sada testovacích úloh. Praktickým výsledkem práce je vytvoření veřejně přístupných klientů v síti internet a zpracovávání dílčích výpočtů s nimi. Klienti jsou trojího druhu dle pravomocí a úloh na nich spočívajících.

Práce vznikla při řešení výzkumného záměru Inteligentní systémy v automatizaci podporovaného MŠMT ČR pod registračním číslem MSM 0021630529.

Klíčová slova:

Distribuované výpočty, optimalizace, HC12, APC, ActionScript.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Diplomant splnil všechny požadované body zadání. Předloženou DP nesporně prokázal schopnosti samostatné inženýrské tvůrčí činnosti v daném oboru studia a tudiž jeho práci jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A