diplomová práce

Zpracování obrazu mikroskopických vzorků

Text práce 4.07 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Janda, Ph.D.

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Abstrakt:

Práce se zabývá zpracováním obrazových dat mikrobiologických snímků. Jsou probrány základní a použité metody zpracování obrazu. Dále je uveden teoretický biologický úvod do zkoumaných dat. Nedílnou součástí je aplikace v prostředí Matlab aplikující tyto metody na skutečná data. Součástí zadání je i tvorba uživatelského prostředí a poskytnutí dokumentace.

Klíčová slova:

Kvasinky, Bürkerova komůrka, zpracování obrazu, jasové transformace, prahování, segmentace, fázová korelace, Houghova transformace, Matlab

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Diplomant zcela splnil všechny požadované body zadání. Předloženou DP diplomant nesporně prokázal schopnosti samostatné inženýrské tvůrčí činnosti v daném oboru studia i schopnost aplikovat své vědomosti do dalších vědeckých směrů. DP jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce vyžadovala velký rozsah znalostí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A