diplomová práce

Řízení inteligentních pohonů IclA s využitím sběrnice CAN

Text práce 3.37 MB Text práce 3.37 MB Příloha 4.07 MB Příloha 1.28 MB

Autor práce: Ing. Martin Škranc

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá využitím automatizační techniky firmy B&R automation a protokolu CANopen k návrhu a sestavení řídícího algoritmu motorické části všesměrového mobilního robotu. Program je implementován v kompaktních automatech řady X20 komunikujících s počítačem přes rozhraní Ethernet. Dále jsou sestaveny čtyři nezávislé pohybové programy autonomního robotu poháněného třemi pohony IclA D065.
Diplomová práce vznikla jako součást řešení výzkumného záměru Inteligentní systémy v automatizaci podporovaného MŠMT ČR pod registračním číslem MSM 0021630529.

Klíčová slova:

automatizační technika, protokol CANopen, kompaktní automat X20, CAN, pohony IclA, všesměrový mobilní robot, inteligentní systémy řízení

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

21.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Diplomant zcela splnil všechny požadované body zadání. Předloženou DP nesporně prokázal schopnosti samostatné inženýrské tvůrčí činnosti v daném oboru studia a tudiž jeho práci jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A