diplomová práce

Optimalizace expedice zboží z regálového systému logistického skladu

Text práce 1.56 MB Příloha 318.35 kB

Autor práce: Ing. Jiří Chlup

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Abstrakt:

Tato práce řeší problematiku optimalizace expedice zboží z regálového systému logistického skladu. Jedná se o řešení úlohy z praxe, které optimalizuje trasu průchodu regálovým systémem a ohodnocuje jednotlivé objednávky pro optimální tvorbu expediční dávky. Na počátku je analyzován stávající systém expedice, využití zdrojů a tvorby časového plánu. Následuje popis obecných praktických řešení hledání nejkratší cesty průchodu grafem přes zadané uzly. Poté je představeno zvolené řešení a jeho praktická implementace. Závěrem jsou provedeny srovnávací testy se stávajícím systémem a jejich vyhodnocení.

Klíčová slova:

TSP , algoritmus, graf, cesta, logistika, regál, expedice, objekt.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Práce patří do oblasti kombinatorické optimalizace a vzhledem k prostorovému uspořádání regálového skladu a řadě omezujících podmínek je extrémně náročná na stanovení dobré aproximace optimálního řešení, které v reálném čase není dosažitelné. Diplomant využil při řešení dokonalé znalosti problému v praxi a navrhl učinné heuristické přístupy, které prokazatelně přinášejí značnou časovou úsporu proti postupům dosud využívaným, a tedy jsou i ekonomickým přínosem, protože výsledky práce včetně implementovaného programu jsou nasazeny v praxi mateřské firmy diplomanta.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce se zabývá řešením problému širokého praktického významu - expedicí zboží ze skladu k uživatelům, a to jak z hlediska minimalisace doby trvání příslušných procesů, tak i minimalisace nákladů. Diplomant bohatě využívá svých zkušeností z daného oboru, v němž má mnohaletou praxi. Vzhledem k velkému rozsahu vstupních údajů využívá heuristických metod. Zvláště vyzvedávám: Dobrý popis všech podmínek, za nichž je problém řešen, Podrobné zhodnocení všech výhod a nevýhod dosavadních používaných postupů, Dobrý popis historie jednotlivých metod. Velmi dobrá je grafická úprava, k níž přispívají i fotografie a stručné životopisy autorů metod. Autorovo řešení vychází z kombinace několika heuristických myšlenek, v nichž dominuje specifikace "úzkého
hrdla", které je optimalisováno. Práce je též dobrou pomůckou pro expediční pracovníky, jimž umožňuje provádět kroky, které přinesou největší časovou úsporu. Důležitým přínosem práce je též provedení a vyhodnocení testů, které srovnávají efektivnost zvolené metody s efektivností dosud používaných metod. Kladně hodnotím též autorův výběr representativní literatury, vztahující se k dané problematice metod síťové analysy.
    Drobným nedostatkem jsou tiskové chyby (překlepy) na str.3, 25, 26, 67.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A