diplomová práce

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe AIR

Text práce 2.27 MB Příloha 267.81 kB

Autor práce: Ing. Adam Šimík

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou tvorby desktopových aplikací pomocí technologie
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Tyto aplikace jsou vytvořeny na základě
webových technologií, avšak nemají tak omezený přístup k prostředkům operačního
systému, jako je tomu v případě aplikací webových. Navíc je možno tyto aplikace
instalovat na různé operační systémy bez nutnosti jejich kompilace pro konkrétní operační
platformu. Kromě popisu samotných technologií používaných při tvorbě AIR aplikací se
práce věnuje realizaci vlastní aplikace, pomocí které jsou pak testovány některé z možností
technologie AIR.

Klíčová slova:

webová aplikace, desktopová aplikace, webová technologie, Adobe AIR.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Cílem práce bylo souhrnně zpracovat problematiku tvorby internetových aplikací s využitím Adobe AIR. Diplomant do této pokrokové technologie velmi dobře pronikl. K tomu bylo nutno prostudovat celou řadu různých zdrojů. Podle mého názoru diplomant prokázal schopnost samostatné práce i schopnost získávání nových poznatků a jejich praktického uplatnění.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Práce je stručným úvodem do problematiky AIR aplikací. Je provedeno jejich srovnání s klasickými apliakcemi a uveden výčet technoligií, které se v rámci AIR aplikací používají.
Vlastní autorovou prácí bylo vytvoření poměrně jednoduché AIR aplikace a ověření její funkčnosti na třech druzích operačních systémů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B