diplomová práce

Zpracování neurčitých údajů v databázích

Text práce 4.5 MB

Autor práce: Ing. Petr Morávek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Abstrakt:

Následující diplomová práce se zabývá zpracováním neurčitých údajů v databázích. Jako neurčité údaje jsou zvoleny vágní požadavky zákazníků při výběru notebooků během nákupu v klasických obchodech. Snahou této práce je vytvořit moderní aplikaci e-shopu notebooků doplněnou o expertní fuzzy systém, který má za úkol pomoci při výběru notebooků v internetovém obchodě zákazníkům, nemajícím dostatečné informace
o technických parametrech a aktuálních trendech notebooků. 

Klíčová slova:

Fuzzy logika, neurčitost, vágnost, lingvistické proměnné, funkce příslušnosti, www aplikace, e-shop, expertní fuzzy systém, databáze, PHP, SQL, AJAX, administrační systém, skladový systém, fórum.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Práce svým zaměřením se blíží zadáním pro doktorské studium. Student se implementaci programu pro zpracování neurčitých dat v praxi internetového obchodu a přípravě textu diplomní práce věnoval průběžně a zodpovědně a výsledky také velmi úspěšně prezentoval na konferenci STOČ v Ostravě, kde zvítězil v sekci zaměřené na informatiku. Implementovaný program prokazuje vyspělost v programování internetových aoplikací včřetně zvládnutí netriviální teorie fuzzy množin a příslušného matematického aparátu pro práci s lingvistickými proměnnými, agregací neurčitých informací a jejich vyhodnocení. Dosavadní výsledky jsou velmi dobrým předpokladem pro návazné doktorské studium, kam se student hlásí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. V praktické části se autor úspěšně vyrovnal se složitou problematikou propojení databázové a webové aplikace se zpracováním neurčitých údajů a vytvořil tak systém, který má značnou praktickou využitelnost. Bohužel tak dobře už nezvládl část teoretickou, v níž se dopustil řady nepřesností. Vážným terminologickým nedostatkem je záměna lingvistických proměnných za lingvistické hodnoty. Slova „menší“, „normální“, „větší“ nejsou lingvistické proměnné, nýbrž lingvistické hodnoty. Další nedostatkem je používání pojmu „fuzzy hodnota“. Ten koresponduje spíše s pojmem „fuzzy číslo“, kdežto autor jej používá místo pojmu „stupeň příslušnosti“. V práci se vyskytuje řada překlepů a stylistických nedostatků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B