bakalářská práce

Realizace hydraulického obvodu pomocí systému mikro-hydrauliky

Text práce 1.84 MB Příloha 570.82 kB

Autor práce: Ing. Martin Pitaš

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce má za jeden ze svých hlavních cílů praktickou realizaci hydraulického obvodu pomocí systému mikro-hydrauliky.
Celá práce je rozdělena to tří hlavních částí. První část se zabývá rozdělením hydrauliky
a výběrem vhodných prvků hydraulického obvodu a také jejich výhodností z hlediska financí. Druhá část je věnována konstrukci upevnění snímače polohy na lineární hydromotor, konstrukcí držáků
pro hydraulické rozvaděče a hydrogenerátor. Třetí část popisuje samotný hydraulický obvod, použití správného oleje pro celý obvod a v neposlední řadě je zde proveden i výpočet potvrzující správnost výběru jednotlivých prvků.
Hlavním softwarovým vybavením použitým při vypracování jednotlivých částí této práce byl Autodesk Inventor Professional 2008 (kapitola 3) a  FluidSIM Hydraulics V 4.2 Demo Version English (kapitola 4).

Klíčová slova:

Mikro-hydraulika, modelářská hydraulika, hydraulický obvod, hydraulický manipulátor.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo zrealizovat hydraulický obvod, který slouží pro ovládání mechanického ramene. Hydraulický obvod byl sestaven z komponent mikro-hydrauliky a modelářské hydrauliky. Výsledným produktem je funkční mechanická část ramene, které slouží k demonstraci základních vlastností hydraulických obvodů. Student pracoval samostatně, systematicky a cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce si kladla za cíl praktickou realizaci hydraulického obvodu pro hydraulický manipulátor. Jedná se o středně náročné téma. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Ty lze přičíst spíše nepozornosti autora. Písemná část je dosti stručná a má dobrou grafickou úroveň. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B