diplomová práce

Návrh a realizace univerzální mikroprocesorové řídící jednotky

Text práce 3.53 MB

Autor práce: Ing. Jiří Voldán

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzální řídící mikroprocesorové jednotky, pomocí kterého lze řídit například hydraulické rameno. Tato univerzální řídící jednotka obsahuje běžně dostupné periférie pro komunikaci s počítačem, jako je sériová linka, USB nebo Bluetooth. Tuto jednotku, po doplnění daných senzorů, lze použít jak pro měření, tak pro regulaci. Také lze pomocí této jednotky, zaznamenávat naměřená data na SD/MMC kartu.

Klíčová slova:

Univerzální mikroprocesorová řídící jednotka, mikroprocesor, mikrořadič, AT91SAM7S64, Bluetooth, USB, Eagle, Eclipse. 

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci univerzální mikroprocesorové řídicí jednotky. Jednotka obsahuje několik vzájemně se doplňujících komunikačních rozhraní a disponuje dostatečným výkonem pro nasazení v širokém spektru aplikací. Student pracoval samostatně, systematicky a cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce si kladla za cíl navrhnout a realizovat univerzální mikroprocesorovou jednotku pro zprostředkování komunikace mezi PC a dalšími mechatronickými zarízeními, případně zajišťovat inteligentní automatické řízení nezávislé na PC. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické části jednotky. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A