bakalářská práce

Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK

Text práce 2.36 MB

Autor práce: Ing. Jiří Šimeček

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny vzduchu, nakreslení pneumatického schématu a navržení řídící jednotky.
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány vlastnosti stlačeného vzduchu a jeho úpravy. Ve druhé části je popsáno původní řešení pneumatického systému. Ve třetí části bylo navrženo nové řešení, které spočívá ve výpočtech přímočarých motorů a spotřeby vzduchu, výběru ventilového terminálu a ovládacího systému.
Práce je doplněna pneumatickým schématem.

Klíčová slova:

push-pack, pneumatický systém

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce byla modernizace jednoúčelového stroje push-pack, který se používá na uzavírání střeva Wiene-Pak při výrobě celulózových párkových střev. Modernizace se týkala výměny stávajících pneumatických aktuátorů, elektromagnetických ventilů, úpravy vzduchu  a samotného řízení, které je realizováno jednotkou UNITRONIC. Cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práci lze celkově hodnotit velmi kladně zejména díky jejímu praktickému výstupu - návrhu komplexního řešení pneumatické regulace (ovládání) modernizovaného stroje.
Práce je vcelku logicky uspořádána a člěněna do jednotlivých kapitol. Návrh celé rekonstrukce stroje je řešen s využitím  programového vybavení firmy FESTO.
Mezi drobnější připomínky, odrážející se především v grafické stránce práce, lze uvést:
- nečíslované rovnice v celé práci
- označení evidentních tabulek na str. 29, 47, 49, 52, 53, 55, 64 a dalších. jako obrázky
- použití některých obrázků v ne právě nejvhodnějším měřítku nebo se spornou vypovídací schopností.
Tyto skutečnosti mírně kazí dokonalejší dojem práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B