diplomová práce

Realizace řídicího systému pro hydraulický manipulátor

Text práce 1.76 MB

Autor práce: Ing. Marek Votava

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá realizací řídicího systému pro hydraulický
manipulátor. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována senzorům
a aktuátorům, které jsou použity na hydraulickém manipulátoru. Další část popisuje
návrh, výrobu a programování elektronického řídicího sub-systému. V poslední části
je popsán nadřazený řídicí software vytvořený v prostředí LabVIEW.

Klíčová slova:

Řídicí systém, hydraulický manipulátor, ATmega16, LabVIEW.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo zrealizovat řídicí systém pro hydraulický manipulátor, který slouží jako výuková pomůcka. Řídicí systém je tvořen několika nezávislými, avšak vzájemně komunikujícími jednotkami, které zajišťují čtení senzorických dat, ovládání pohybu manipulátoru a další nutné funkce. Výsledkem práce je fungující celek hydraulického manipulátoru. Cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce si kladla za cíl navrhnout strukturu elektronického řídicího sub-systému pro hydraulický manipulátor. Dalším cílem bylo vytvořit řídicí software v prostředí NI LabView, který bude demonstrovat funkčnost systému jako celku. Jedná se o středně náročné téma s realizační částí. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Ty lze přičíst spíše nepozornosti autora. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B